Activiteiten

Sinds de woningcorporaties zijn overgegaan in stichtingen heeft de overheid alle corporaties verplicht om een huurdersvereniging te hebben. Deze huurdersverenigingen behartigen de belangen van de huurders en zij vertegenwoordigen de huurders bij de corporatie om zeggenschap te houden in de woonsituatie en alles wat daar mee te maken kan hebben.

Als huurdersvereniging hebben wij zeer regelmatig contact en overleg met Dynhus. Wij krijgen informatie van de corporatie over beleid en andere zaken die de huurders aangaan. Wij hebben overleg over de begroting, onderhoudsplanning, verhuurbeleid, leefbaarheid, jaarverslag en de meerjarenplanning. Over een groot aantal zaken hebben we adviesrecht en over een aantal ook instemmingsrecht.

Wij hebben een vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen (RvC) en nemen ook deel in de verkiezing van nieuwe commissarissen, die ons als huurders vertegenwoordigen in die RvC. Met deze commissarissen is er uiteraard ook regelmatig contact om van elkaars standpunten en belangen op de hoogte te blijven.

Voor de leden houden wij in ieder geval éénmaal per jaar een ledenvergadering en éénmaal per jaar een informatieavond.

Wij hebben als huurdersvereniging te maken met de landelijke Woonbond. Deze Woonbond komt op voor de belangen van huurders op provinciaal en landelijk niveau. Het is de schakel met de politiek.

De Woonbond heeft mede gezorgd voor de nieuwe Overlegwet, hierin zijn de rechten en plichten van verhuurders t.o.v. de huurders vastgelegd. Deze wet biedt houvast voor de huurders, maar het toepassen van alle artikelen van deze wet is niet gemakkelijk. Er zijn zaken waar we, met deze wet als houvast, nog meer in betrokken zouden willen worden. Dat is ook de reden dat wij lid zijn van de Woonbond.

Als huurdersvereniging volgen wij cursussen om ons deze wet eigen te maken.

Hoewel we geen klachtenbureau zijn en zeker ook niet willen zijn, proberen we soms te helpen bij situaties, die problematisch zijn voor huurders.  Als huurdersvereniging beschouwen we ons zelf als een soort vakbond voor huurders. Wij proberen de belangen van de huurders zo te behartigen, dat zij zo goed en prettig mogelijk kunnen wonen.

Dat er een grote druk ligt op de betaalbaarheid van huurwoningen baart ons zorgen. De enorme wachtlijst die er is en het stagneren van plannen, mede door het regeringsbeleid, is iets wat wij meenemen in ons overleg.

Kortom, er is werk aan de winkel voor de huurdersvereniging en hoe meer bewoners lid zijn van de vereniging, des te beter we onze stem kunnen laten horen.

Voor € 0,55 per maand, samen met de huur geïncasseerd, bent u al lid. Laat uw stem horen, word lid van de huurdersvereniging!