Nieuws

Nieuws2023-04-24T13:49:41+02:00

Nieuws

3103, 2020

Brief bewoners Zuiderzeestraat e.o. stavaza sloop

By |31 maart 2020|

Onze referentie:PRO/RWI
Behandeld door:R. Wielenga
Onderwerp:Stand van zaken sloop woningen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de sloop van de woningen Parkstraat 100 – 104A, Zuiderzeestraat 53 t/m 63A, Flevostraat 25 – 31 en G. Hamkesstraat 2 – 8 en 1 – 7.

De woningen staan sinds 15 januari 2020 leeg, waarna het aanwezige asbest en de nutsaansluitingen zijn verwijderd. Vervolgens was het wachten op de ontheffing van de provincie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Deze hebben we op 28 februari jl. ontvangen. Deze ontheffing was nodig in verband met de aanwezigheid van gierzwaluw, huismus, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Voor gierzaluw, huismus en ruige dwergvleermuis waren al vervangende nestkasten geplaatst. De meervleermuis is zeldzaam, wat extra tijd heeft gekost. Hiervoor komt nu een vervangende nestkast bij de appartementen aan de Schoklandstraat.

De woningen staan sinds 15 januari 2020 leeg, waarna het aanwezige asbest en de nutsaansluitingen zijn verwijderd. Vervolgens was het wachten op de ontheffing van de provincie met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Deze hebben we op 28 februari jl. ontvangen. Deze ontheffing was nodig in verband met de aanwezigheid van gierzwaluw, huismus, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Voor gierzaluw, huismus en ruige dwergvleermuis waren al vervangende nestkasten geplaatst. De meervleermuis is zeldzaam, wat extra tijd heeft gekost. Hiervoor komt nu een vervangende nestkast bij de appartementen aan de Schoklandstraat.

Direct na de ontvangst van de ontheffing is gestart met het onklaar maken (voor met name de mussen) van de 28 woningen. Echter waren, als gevolg van de zachte winter, de mussen al volop aan het nestelen. Dit belemmert nu de voortgang van de sloop. In de woningen Parkstraat 100 – 104A zijn geen nestelende mussen. Deze woningen worden ongeschikt gemaakt. Ver-volgens zijn nog 5 avonden met een temperatuur boven de 10 graden nodig, voordat mag worden gesloopt. Hier ziet het op dit moment nog niet naar uit. Maar zodra dit zo is, zullen de woningen worden gesloopt waardoor er ruim zicht ontstaat vanaf de Parkstraat naar de andere te slopen woningen. Woningen waar mussen nestelen mogen dus niet ongeschikt worden gemaakt. Bij de overige woningen worden gaten in de muren gemaakt en dakpannen verwijderd. De komende tijd zal voortdurend worden gekeken bij welke woningen de mussen zijn vertrokken.Direct na de ontvangst van de ontheffing is gestart met het onklaar maken (voor met name de mussen) van de 28 woningen. Echter waren, als gevolg van de zachte winter, de mussen al volop aan het nestelen. Dit belemmert nu de voortgang van de sloop. In de woningen Parkstraat 100 – 104A zijn geen nestelende mussen. Deze woningen worden ongeschikt gemaakt. Ver-volgens zijn nog 5 avonden met een temperatuur boven de 10 graden nodig, voordat mag worden gesloopt. Hier ziet het op dit moment nog niet naar uit. Maar zodra dit zo is, zullen de woningen worden gesloopt waardoor er ruim zicht ontstaat vanaf de Parkstraat naar de andere te slopen woningen. Woningen waar mussen nestelen mogen dus niet ongeschikt worden gemaakt. Bij de overige woningen worden gaten in de muren gemaakt en dakpannen verwijderd. De komende tijd zal voortdurend worden gekeken bij welke woningen de mussen zijn vertrokken.Naar verwachting zijn half juni alle woningen ongeschikt gemaakt voor mussen en kan de sloop starten. De sloop duurt naar verwachting 4 weken en zal dan voor de bouwvak klaar zijn. De start van de nieuwbouw was gepland voor 1 mei en zal hierdoor opschuiven tot minimaal 1 september. De losse bergingen van de woningen worden wel gesloopt.

Wij beseffen dat dit voor u als omwonenden geen prettige situatie is. Het uitzicht op deels gesloopte woningen en daarnaast bestaat opnieuw het risico van overlast en vernieling. In kader van dat laatste zullen opnieuw beveiligingscamera’s worden geplaatst. Wij hadden graag anders gewild, maar wij hebben ons te houden aan de regelgeving. We hopen desondanks op uw begrip te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Lyaemer Wonen

R. WielengaR. Wielenga
Manager Woonservice

1104, 2019

Persbericht 2

By |11 april 2019|

Persbericht De Friese Woningcorporaties en de huurdersorganisaties kozen ervoor om de behandeling van klachten met ingang van 1 januari 2019 in handen te leggen van een Provinciale klachtencommissie. Op grond van de Woningwet is elke woningcorporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen. In de praktijk is gebleken dat bij sommige corporaties het aantal ingediende klachten zo gering was, dat de commissie jaarlijks nauwelijks bijeen kwam. Het is om die reden veel efficiënter om gezamenlijk een klachtencommissie in te stellen, die de klachten van huurders van alle Friese woningcorporaties behandelt. Bovendien bevordert dit de onafhankelijkheid van de commissie nog verder. De afgelopen periode zijn na een openbare werving- en selectieprocedure de leden van de klachtencommissie aangetrokken en benoemd, zodat de commissie daadwerkelijk van start kan gaan. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissies van de individuele Friese woningcorporaties. Waarover kan een klacht worden ingediend? Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. Wie kan een klacht indienen? Niet alleen huurders, waaronder de legale medehuurders, kunnen een klacht indienen. Ook de legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en de legale onderhuurders kunnen een klacht indienen. Het klachtrecht is daarnaast toegekend aan bij een van de corporaties ingeschreven woningzoekenden of een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie. Voortraject Wanneer bijvoorbeeld een huurder zich niet kan vinden in de manier waarop hij of zij door de corporatie(medewerk(st)er) is behandeld, zal eerst daarover geklaagd moeten worden bij de directeur-bestuurder van de betreffende woningcorporatie. Pas wanneer de huurder niet tevreden is met de afdoening van de klacht door de directeur-bestuurder of wanneer deze niet tijdig – binnen vier weken – reageert, staat de weg open naar de klachtencommissie. Wanneer wordt de klacht niet behandeld? In een aantal gevallen neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling – (niet-ontvankelijk verklaren). Dat gebeurt wanneer de klacht al elders is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de huurcommissie). De klachtencommissie behandelt ook geen klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de Kantonrechter de bevoegde instanties. Ook behandelt de klachtencommissie geen klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan. Als de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten blijft de klacht ook buiten behandeling. Verder behandelt de klachtencommissie geen klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn. Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling. Kosten Aan de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden. Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling? De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties: Accolade De Bouwvereniging Elkien Lyaemer wonen Thús wonen Wonen Noordwest Friesland Wonen Zuidwest Friesland Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland Waar kan ik terecht met mijn klacht? Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door de directeur-bestuurder van uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

2602, 2019

Persbericht

By |26 februari 2019|

De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie.

De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld.

Het werken met een Provinciale klachtencommissie is efficiënter. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de behandeling van klachten en waarborgt het de onafhankelijkheid van de commissie. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissie  van de individuele Friese Woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. De klacht moet wel eerst behandeld zijn door de corporatie.  Bent u het niet eens met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht ? Dan kunt u bij de Provinciale klachtencommissie terecht. De voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn binnenkort beschikbaar via de website van de Provinciale klachtencommissie www.klachtencomissie.frl

Aan de behandeling van klachten door de Provinciale klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling ?

De Provinciale klachtencommissie behandeld klachten die betrekking hebben op de volgende Friese Woningcorporaties:

  • Accolade
  • De Bouwvereniging
  • Elkien
  • Lyaemer Wonen
  • Thus wonen
  • Wonen Noordwest Friesland
  • Wonen Zuidwest Friesland
  • Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland

Contactgegevens P:rovinciale klachtencommissie:

Postbus 103, 8860 AC Harlingen

1107, 2018

Bankjes geschonken

By |11 juli 2018|

Bankjes geschonken door de huurdersvereniging Lemsterland.

De huurderverenigng heeft op vier verschillende locaties in Lemmer bankjes geplaatst. De bankjes zijn geplaatst in de Schoklandstraat, Wiepke-hofstraat, Christiaan de Vriesstraat en de Pampusstraat. We hebben inmiddels al een aantal positieve reacties van de bewoners ontvangen.

Bankjes geschonken door de huurdersvereniging Lemsterland
Bankjes geschonken door de huurdersvereniging Lemsterland
Bankjes geschonken door de huurdersvereniging Lemsterland
3005, 2017

Beste Huurders

By |30 mei 2017|

Beste huurders,
Zoals u in de brief van Lyaemer  over de Huurverhoging heeft kunnen lezen wordt de Huurverhoging voor het komende jaar 1, 4 %. per 1 juli 2018
Als Huurdersvereniging zijn we  elk jaar betrokken bij het vaststellen van deze verhoging. We overleggen met de corporatie  en geven een advies namens de huurders. We zijn redelijk  tevreden dat het dit jaar niet hoger wordt dan dit percentage.
Uiteraard zullen we voor volgend jaar weer ons uiterste best doen om het zo betaalbaar mogelijk voor iedereen te kunnen houden.
903, 2017

Huren tien procent omlaag

By |9 maart 2017|

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen sterk gestegen.  Veel huurders zijn hierdoor in de financiële problemen gekomen.  De Woonbond vindt dat de huren gemiddeld 10% omlaag moeten, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met  wat mensen zich kunnen veroorloven.

Gemiddelde sociale huur.

2012  2013   2014   2015   2016

€ 457 € 480  € 503  € 516  € 525

Betaalbaarheid

Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren is de betaalbaarheid sterk onder druk komen te staan. Veel huurders zitten financieel klem. – De huurprijs van de gemiddelde sociale huurwoning is tussen 2012 en 2016 van € 457 naar € 525 gestegen. Per jaar gaat om € 816 extra huur. (Analyse van het huurbeleid,

Companen).

Vooral huishoudens die recent verhuisden kregen te maken met hogere huren. Het aantal goedkope woningen nam de afgelopen jaren af, het aantal duurdere woningen tussen de aftoppingsgrens en liberalisatiegrens nam toe. (Staat van de volkshuisvesting 2016)

Armoede

Het aantal huurders met een te hoge huur in relatie met het inkomen is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). (cbs en Woonbond). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders in 2012. (http://www.clo.nl/ nl2174). De huur is verreweg de grootste kostenpost voor mensen met lage inkomens. De enorme stijging van de huren is dan ook een zeer belangrijke oorzaak voor armoede.

Dalende inkomens

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders in euro’s gedaald van € 25.700 naar € 24.800. Tegelijk met de daling van het inkomen zijn de huren fors gestegen. Ondanks een deels verzachtend effect van de huurtoeslag zien een forse algemene stijging van de huurquote van 23,8% naar 26,7% tussen 2012 en 2015.

Ga naar de bovenkant