De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie.

De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld.

Het werken met een Provinciale klachtencommissie is efficiënter. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de behandeling van klachten en waarborgt het de onafhankelijkheid van de commissie. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissie  van de individuele Friese Woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. De klacht moet wel eerst behandeld zijn door de corporatie.  Bent u het niet eens met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht ? Dan kunt u bij de Provinciale klachtencommissie terecht. De voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn binnenkort beschikbaar via de website van de Provinciale klachtencommissie www.klachtencomissie.frl

Aan de behandeling van klachten door de Provinciale klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling ?

De Provinciale klachtencommissie behandeld klachten die betrekking hebben op de volgende Friese Woningcorporaties:

  • Accolade
  • De Bouwvereniging
  • Elkien
  • Lyaemer Wonen
  • Thus wonen
  • Wonen Noordwest Friesland
  • Wonen Zuidwest Friesland
  • Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland

Contactgegevens P:rovinciale klachtencommissie:

Postbus 103, 8860 AC Harlingen